วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงานพิธีบูชาครู ครอบเศียรครู ประจำปี 2557

พิธีบูชาครู ครอบเศียรครู ประจำปี 2557
ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประกอบพิธีโดย...หลวงพ่อแป๊ะ
ในวันที่ 22-23 มีนาคม 57 ตลอดวัน ตลอดคืน
พิธีลาขันธ์ครู วันที่ 16 มีนาคม 57 เวลา 8.00 น.


พิธีไหว้ครูครอบเศียรนั้นมีมาแต่โบราณ เป็นการปฏิบัติที่ถูกสืบทอดกันมา
ซึ่งอยู่ในความเชื่อของคนไทยแทบทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มศิลปิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนาฎศิลป์ อีกประการหนึ่งที่ว่าลักษณะพิเศษของโขน-ละครไทยนั้น
นอกจากจะเป็นนาฏศิลป์แล้ว ยังเป็นลัทธิอีกอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เป็นลัทธิมีพิธีกรรมของตนเอง
และโดยเหตุนี้ นาฏศิลป์ไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับศาสนาฮินดูตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม
ลัทธิธรรมเนียมของโขน-ละครไทยที่เกิดขึ้นต่อมาจึงหนักไปในทางไสยศาสตร์หรือศาสนาฮินดู
เทพเจ้าอันเป็นที่นับถือในลัทธิโขน-ละครนี้ คือ พระเป็นเจ้าของศาสนาฮินดู ได้แก่ พระอิศวร
พระนารายณ์ พระพรหม และพระพิฆเนศ นอกจากนั้นก็มีเทพอื่นๆ อีกบางองค์
เช่น พระปรคนธรรพ ผู้ซึ่งถือกันว่าเป็นใหญ่ในทางดนตรี รองลงมาได้แก่ ครูปัธยาย ซึ่งมีวัตถุที่เคารพแสดงออกด้วยหัวโขน ได้แก่ พระภรตฤษี หัวโขนยักษ์ หัวโขนพระราม พระลักษมณ์ เทริดโนห์รา และรัดเกล้า
อันเป็นศิราภรณ์ของนางกษัตริย์ ในเรื่องละครหัวโขนอื่นๆ ที่ใช้ในการแสดงนั้น
ถือว่าเป็นวัตถุที่เคารพทั้งสิ้น จะจับต้องหรือตั้งไว้ที่ใดก็ต้องกระทำด้วยความเคารพ


ความมุ่งหมายในการประกอบพิธีไหว้ครู
1. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ครูบาอาจารย์ทั้งปวงที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
2. เพื่อให้ศิษย์มีความมั่นใจ ตั้งใจ และแน่วแน่ในการเรียนนาฏศิลป์ หลังจากได้ผ่านการทำพิธีกรรมแล้ว
3. เพื่อเป็นการ ขอขมา ต่อครูบาอาจารย์ เมื่อได้กระทำผิดพลาด ทั้งทางกาย วาจา และใจ แม้จะเกิดขึ้นเพราะความไม่ตั้งใจก็ตาม
4. เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5. เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ประพฤติตนแต่ความดีงาม และเชื่อฟังครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น