วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิธีขอพร บูชาพระราหูด้วย "ของดำ 8 อย่าง"

“พระตรีมูรติ ปาง ๙ หน้า” องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 
พระตรีมูรติ ปาง ๙ หน้ามหาเทพแห่งความรัก ความเมตตา
สูง ๕ เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมี คุณชาญชัย ชัยรุ่งเรือง และคุณไพโรจน์  สังวริบุตร
ร่วมเป็นประธานในพิธีเททองหล่อฯ

"ตรีมูรติ" คือเทพสูงสุด ๓ องค์ของศาสนาฮินดู
คือพระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม พระตรีมูรติ ปาง ๙ หน้า
จึงเปรียบเสมือนพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง

พระศิวะ 
เป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้เป็นอมตะ ไม่มีเริ่มต้นและสิ้นสุดหรือดับสูญ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นที่รวมแห่งสรรพปัญญาและความรู้ทั้งมวล
พระนารายณ์ พระผู้คอยคุ้มครองรักษาสิ่งทั้งหลายที่พระองค์
ทรงสร้างขึ้นมา แล้วพระองค์ก็จะเปลี่ยนเป็นพระผู้ทำลาย
คือทำลายสรรพสิ่งที่ไม่ดี แก้ไขไม่ได้ ได้แก่ ปางนารายณ์เปิดโลก
ปางนารายณ์พราหมณ์ ปางนารายณ์กฤษณะ ปางนารายณ์ราม
พระพรหม พระพรหม ๔ หน้า ๔ ปาง เปรียบเสมือนหลักธรรมพรหมวิหาร ๔
ซึ่งได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอพรพระตรีมูรติ ปาง ๙ หน้า
ได้ทุกวันที่...วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ทางวัด ยินดีต้อนรับทุกท่าน